Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - DAVV

1. AANKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit document (samen met de documenten die hierin worden vermeld) zet de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website (www.davv.nl) en op de aankoop van producten via deze website van toepassing zijn (hierna te noemen de "Voorwaarden").

2. ONZE GEGEVENS

De verkoop van goederen via deze website gebeurt onder de naam DAVV.nl en wordt uitgevoerd door DAVV gevestigd aan de Groen van Prinstererstraat 41E , 1015EH, Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69722234 met Nederlands btw- nummer NL165162508B01.

3. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met de privacyverklaring worden verwerkt. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.

4. HET AANBOD EN PRIJS

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Prijzen staan vermeld op de website inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Die zullen aan het totale bedrag worden toegevoegd. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DAVV niet.

Prijzen kunnen te allen tijden veranderen. Met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld, zullen veranderingen echter niet van invloed zijn op bestellingen waarvoor we een orderbevestiging (“Bevestiging van bestelling”) hebben verstuurd.

5. PRODUCTBESCHIKBAARHEID

Alle productbestellingen zijn aan beschikbaarheid van de producten onderhevig. Wanneer er problemen zijn met de levering van producten of wanneer er niet meer items op voorraad zijn, behouden we ons het recht voor om u te informeren over vervangende producten die u kunt bestellen en die van gelijke of hogere kwaliteit en waarde zijn. Als u de vervangende producten niet wenst te bestellen, restitueren we de bedragen die u eventueel al hebt betaald.

6. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Om een bestelling te plaatsen moet u de procedure voor online koop volgen. Nadat u dat heeft gedaan zult een email ontvangen om uw bestelling te bevestigen (“Bevestiging van bestelling”). U zult per email worden geïnformeerd dat uw bestelling is verzonden (“Verzendbevestiging”).

DAVV kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DAVV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. WEIGERING VAN BESTELLING

We behouden ons het recht voor om te allen tijde producten van deze website te verwijderen en materialen of inhoud van deze website te verwijderen of te bewerken. Hoewel we altijd alles in het werk stellen om alle bestellingen te verwerken, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons dwingen de verwerking van een bestelling te weigeren nadat we de orderbevestiging hebben gestuurd, en we behouden ons het recht voor om dit te allen tijde te doen.

We zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of enige andere derde partij voor het verwijderen van een product van deze website, voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van de website, noch voor het niet verwerken van een bestelling nadat we de orderbevestiging hebben verstuurd.

8. LEVERING EN UITVOERING

We streven ernaar om de bestelling van het/de product(en), vermeld in de verzendbevestiging voor de datum te versturen die in de betreffende verzendbevestiging wordt vermeld; of, indien er geen leveringsdatum is opgegeven, binnen het geschatte tijdsbestek dat bij het selecteren van de leveringsmethode is opgegeven en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de datum van de orderbevestiging.

Het is echter mogelijk dat zich vertragingen voordoen om redenen die optreden door onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. Indien wij om welke reden ook niet in staat zijn om de leverdatum te halen, brengen wij u hiervan op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid om met de aankoop door te gaan door een nieuwe leverdatum vast te stellen, of om de bestelling met volledige restitutie van het betaalde bedrag te annuleren. We zullen indien mogelijk een goed alternatief aanbieden.

De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn.

9. NIET IN STAAT TE LEVEREN

Indien 30 dagen na de eerste poging tot levering van de producten, de producten niet zijn geleverd om redenen die niet aan ons kunnen worden toegeschreven, nemen we aan dat u de overeenkomst wenst te annuleren en zal deze worden beëindigd. Als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst ontvangt u alle betalingen behorende bij de betreffende overeenkomst, die u tot op dat moment hebt gedaan terug, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd.

Houd er rekening mee dat het transport als gevolg van beëindiging van de overeenkomst mogelijk extra kosten met zich meebrengt en dat wij gemachtigd zijn om u deze in rekening te brengen.

10. BETALING

U kunt gebruik maken van de betaalmethoden die op de website staan vermeld. In het geval van vooruitbetaling, wordt de bestelling zo snel mogelijk verwerkt.

U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

11. VERPLICHTINGEN TIJDENS BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals men dat in een winkel zou mogen doen.

12. HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit hebt gekregen. Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste product in bezit hebt gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan door een e-mail te sturen naar klantenservice@davv.nl met daarbij het retourformulier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze voorwaarden is bijgevoegd.

U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door DAVV verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij zullen u voor dergelijke terugbetalingen geen kosten in rekening worden brengen. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen we de terugbetaling weigeren tot we de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u een bewijs levert dat u de producten hebt teruggestuurd, naargelang wat zich het eerst voordoet. U ontvangt na de melding van herroeping op elektronische wijze een ontvangstbevestiging.

U moet de producten zo snel mogelijk en in ieder geval ten laatste binnen 5 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping van de overeenkomst naar ons terugsturen. Om de termijn te respecteren, dient u de producten voor afloop van de termijn van 5 dagen te verzenden.

U draagt de directe kosten voor de retourzending van de producten.

U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de producten als die aan een onnodige omgang met de producten kan worden toegeschreven, met het oog op de toetsing van de aard, eigenschappen en werking van de producten.

13. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

U hebt geen recht de overeenkomst te annuleren wanneer het de levering van een van de volgende producten betreft: Verzegelde goederen die om redenen van hygiëne niet geretourneerd kunnen worden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Uw recht op annulering van de overeenkomst geldt uitsluitend voor producten die in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin u ze hebt ontvangen. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden indien het product is gebruikt, of als producten zich niet in dezelfde staat bevinden als toen ze werden afgeleverd, of als producten zijn beschadigd. Wees dus voorzichtig met het (de) product(en) terwijl het (ze) in uw bezit is (zijn). Retourneer de producten in of met de originele verpakking, instructies en andere documenten die mogelijk zijn bijgesloten.

Nadat we het artikel gecontroleerd hebben, informeren wij u over uw recht op restitutie van de betaalde bedragen. We zullen de terugbetaling zo snel mogelijk uitvoeren, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u ons in kennis stelde van uw intentie om de overeenkomst te annuleren.

Niettegenstaande het voorgaande, kunnen we de terugbetaling weigeren tot we de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u een bewijs levert dat u de producten hebt teruggestuurd, naargelang wat zich het eerst voordoet. De terugbetaling vindt steeds plaats onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als dat u gebruikte om uw aankoop te betalen tenzij anders met u overeengekomen.

14. RETOUR VAN DEFECTE PRODUCTEN / KLACHTEN

In het geval u op het moment van levering oordeelt dat het product niet overeenstemt met de bepalingen van de overeenkomst, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via klantenservice@davv.nl en ons de productgegevens en de schade meedelen.

Een klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DAVV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

We zullen het geretourneerd product grondig controleren en u binnen een redelijke termijn per e-mail inlichten over uw recht op vervanging of (in voorkomend geval) restitutie. De restitutie of vervanging van het product zal zo snel mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop we u een e-mail sturen om te bevestigen dat terugbetaling of vervanging van het product zal plaatsvinden.

De betaalde bedragen voor producten die zijn geretourneerd als gevolg van beschadiging of gebreken zullen, indien hier daadwerkelijk sprake van is, volledig worden gerestitueerd, inclusief de verzendkosten en de kosten die u hebt gemaakt om het product naar ons te retourneren.Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als u gebruikte om uw aankoop te betalen.

U dient DAVV in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot producten die via onze website zijn aangeschaft, is strikt beperkt tot de aankoopprijs die voor dat product is betaald.

De producten die wij verkopen, en met name de ambachtelijke producten, bezitten vaak de eigenschappen van de natuurlijke materialen die voor hun vervaardiging zijn gebruikt. Deze eigenschappen, mogen niet als gebreken of beschadiging worden beschouwd. Natuurlijke eigenschappen zijn echter onvermijdelijk en moeten als onderdeel van het individuele uiterlijk van het product worden geaccepteerd.

De bepalingen in deze clausule laten uw wettelijke rechten als consument en gebruiker, of uw recht op annulering van de overeenkomst, onverlet.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de materialen of inhoud die onderdeel zijn van deze website, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als wij of de licentiegevers hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven.

17. LINKS VAN ONZE WEBSITE

Indien onze website links bevat naar andere websites en materiaal van derden, worden deze links uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze websites of materiaal. We accepteren daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade of gebreken die uit het gebruik van deze links voortvloeien.

18. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

De toepasselijke regelgeving vereist dat bepaalde informatie of communicatie die we u sturen schriftelijk moet zijn. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaatsvindt. Dat heeft onze voorkeur om zoveel mogelijk papier en daarmee bomen te sparen. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op deze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen en u accepteert dat alle overeenkomsten, mededelingen, informatie en andere communicatie die we u op elektronische wijze toesturen, voldoen aan de wettelijke eisen dat deze schriftelijk dient te zijn. Deze voorwaarde laat uw wettelijke rechten onverlet.

19. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als het gevolg van het niet naleven of het vertraagd uitvoeren van verplichtingen die wij uit hoofde van een overeenkomst aangaan, als dit wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle liggen ("Overmacht").

Overmacht omvat alle handelingen, gebeurtenissen, niet-uitoefening, weglatingen of ongevallen die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, inclusief de volgende:

  1. Stakingen, lock-out of andere vormen van protest.
  2. Sociale onrusten, opstand, invasie, terroristische aanval of terroristische bedreiging, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog.

iii. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, ineenstorting, epidemie of ander natuurlijk onheil.

iv. Onvermogen om treinen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbare of particuliere transportmiddelen te gebruiken.

v. Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.

vi. Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van een regering of van overheidswege.

vii. Staking, pech of ongeval bij vervoer over zee of rivier, postvervoer of een ander type vervoer.

Onze verplichtingen die uit overeenkomsten voortvloeien, worden opgeschort voor de periode dat de overmacht aanhoudt, en de periode waarin wij aan deze verplichtingen moeten voldoen wordt verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de situatie van de overmacht.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21. OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via info@davv.nl

Er zijn officiële klachtenformulieren beschikbaar voor consumenten en gebruikers. Deze kunnen worden aangevraagd via klantenservice@davv.nl.

Laatste update op 29 oktober 2017.

 

BIJLAGE

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Ter attentie van klantenservice@davv.nl of DAVV, Groen van Prinstererstraat 41E, 1051 EH, te Amsterdam in Nederland.

Hierbij deel ik u mede dat ik mijn overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep:

Besteld op/ontvangen op (*)
Bestelnummer

Naam consument
Adres consument
Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

 

 

 

 

 

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein